History of Tongan Hymns
by Helen Taliai

'E KE U 'ELELO AFE MAI

By Siupeli Taliai


'Oku lahi fau 'a e 'aonga 'o e tohi ni kiate kita fakafo'ituitui pea ki he ngaahi ha'ofanga mo e ngaahi fakataha'anga kotoa pē. 'Oku 'ikai ala li'aki pe ala tuku noa'i pē 'o fakali'eli'aki 'a e tohi ni, he 'oku fu'u mahu'inga pehē fau ia kiate kinautolu kotoa pē 'oku kumi hākili ki he mo'ui 'i hotau 'Eiki ko Sīsū Kalaisí … kuo fa'u 'a e tohi ni ma'au, 'a e Tonga kotoa pē, ke paotoloaki'aki 'a ho'o mo'ui fakalaumālié, …
REV. LŌPETI TĀUFA
Puleako Mālōlō 'o e Kolisi ko Sia'atoutai mo e
Palesiteni Mālōlō 'o e Siasi Uēsiliana Tau'atāina 'o Tonga